Konspekt przedmiotu

Cele przedmiotu

Przekazanie wiedzy komputerowym wspomaganiu modelowaniu struktury funkcji i procesw i przedsi?biorstwie.

Metody dydaktyczne

Laboratoria komputerowe z wykorzystaniem systemu ARIS

Tre?ci merytoryczne

1. Wprowadzenie do modelowania dzia?alno?ci przedsi?biorstwa wg
    metodyki ARIS.
2. Modelowanie organizacji:

     Schemat struktury organizacyjnej

3. Modelowanie funkcji:

    Diagram celw.

    Drzewo funkcji.

4. Modelowanie procesw:

    Diagram ?a?cucha warto?ci dodanej.

    Diagram eEPC.

    Proces biurowy.

    Proces przemys?owy.

  • 5.  Praca nad projektem zaliczeniowym.