Konspekt przedmiotu

Cele przedmiotu

Przekazanie wiedzy dotycz?cej planowania, monitorowania i kontrolowania realizacji projektw, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem projektw informatycznych

Metody dydaktyczne

?wiczenia i laboratoria komputerowe z wykorzystaniem aplikacji MS Project.

Tre?ci merytoryczne 

Podstawowe metody i techniki planowania projektw - realizacja przyk?adowego projektu.
Informatyczne wsparcie zarz?dzania projektami na przyk?adzie aplikacji MS Project.
Zarz?dzanie zakresem, czasem i kosztami. Opracowanie planu, harmonogramu i bud?etu przyk?adowego projektu za pomoc? aplikacji MS Project;
Samodzielna praca studentw nad Ksi??k? Kontroln? Projektu.