Konspekt przedmiotu

Cele przedmiotu

Opanowanie umi?tno?ci edycji tekstw oraz wykonywania prostych kalukacji z wykorzystaniem narz?dzi informatycznych.

Metody dydaktyczne

Laboratoria komputerowe z wykorzystaniem aplikacji MS Excell.

Tre?ci merytoryczne 

Przetwarzanie tekstw z zastosowaniem edytora MS Word.
Przyk?ady wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel.